Niniejsze warunki świadczenia usług stanowią prawnie wiążącą umowę między „spedytorem” a „klientem”. W przypadku, gdy spedytor świadczy usługi i wydaje dokument zawierający warunki regulujące takie usługi, zasady i warunki określone w takich innych dokumentach podlegają tym usługom.

Definicje. (a) „Spedytor” oznacza AUTOINEX INC., odpowiednie spółki zależne, powiązane firmy, agentów i / lub przedstawicieli; (b) „Klient” oznacza osobę, dla której Spółka świadczy usługi, a także jej agentów i / lub przedstawicieli, w tym między innymi spedytorów, importerów, eksporterów, przewoźników, zabezpieczonych stron, magazynierów, nabywców i / lub sprzedawców, agentów spedytorów, ubezpieczycieli i subemitentów, agentów spedycyjnych, odbiorców itp. Obowiązkiem Klienta jest przekazanie zawiadomienia i kopii niniejszych warunków świadczenia usług wszystkim takim agentom lub przedstawicielom; (c) „Dokumentacja” oznacza wszelkie informacje otrzymane bezpośrednio lub pośrednio od Klienta, w formie papierowej lub elektronicznej.

 

UMOWY NA TRANSPORT TOWARÓW

 1. Niżej podpisany niniejszym potwierdza, że wszystkie transakcje zawierane przez AUTOINTEX INC. Podlegają naszym standardowym warunkom oraz warunkom kanadyjskiego międzynarodowego stowarzyszenia spedytorów towarowych (CIFFA), które stanowią część niniejszej umowy.
 2. Niżej podpisany gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej umowie są prawdziwe i upoważnia agencję raportującą AUTOINTEX INC. do sprawdzenia referencji i uzyskania osobistych i / lub firmowych informacji kredytowych w celu oceny i udzielenia kredytu.
 3. Zgadzamy się płacić odsetki od zaległych rachunków po złożonej stawce 2% miesięcznie (24% rocznie).
 4. Kontrole NSF będą podlegać opłacie w wysokości 40 USD.
 5. Rozbieżności w rozliczeniach i spory będą rozpatrywane pod kątem weryfikacji, jeśli zostanie to uznane przez AUTOINTEX INC. w formie pisemnej, w ciągu 90 dni od daty wystawienia faktury.
 6. Nieprzestrzeganie warunków może skutkować anulowaniem uprawnień kredytowych z powiadomieniem lub bez.
 7. Kwoty powodujące przekroczenie limitu kredytowego przyznanego przez AUTOINTEX INC. są płatne z góry.
 8. Niżej podpisany potwierdza otrzymanie umowy na usługi spedycyjne Auto Intex oraz standardowych warunków.

A AUTOINTEX INC. będzie podlegać warunkom wymienionym w niniejszym dokumencie oraz warunkom kanadyjskiego międzynarodowego Stowarzyszenia Spedytorów (CIFFA) dostępnych na życzenie lub na stronie www.ciffa.com.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH,STANDARDOWE WARUNKI HANDLOWE I WNIOSEK KREDYTOWY

 

 1. OBOWIĄZKI SPEDYTORA (“AUTOINTEX INC”)

AUTOINTEX INC. oferuje swoje usługi zgodnie z niniejszymi warunkami, które mają zastosowanie do wszystkich działań AUTOINTEX INC. w zakresie organizowania transportu lub świadczenia powiązanych usług, takich jak magazynowanie i inne rodzaje usług logistycznych, AUTOINTEX INC. może świadczyć swoje usługi jako zleceniodawca lub agent, AUTOINTEX INC. działa jako agent Klienta, z wyjątkiem:

 1. gdywydaje dokument przewozowy w postaci elektronicznej, potwierdzający jego obowiązek dostawy towarów, lub
 2. w zakresie, w jakim fizycznie obsługuje towary przez własnych pracowników, ale tylko na czas, w którym faktycznie obsługuje towary w trakcie wykonywania jakichkolwiek usług, w których to przypadkach działa jako zleceniodawca, ale nawet w tym przypadku działając jako zleceniodawca czy agent, te warunki regulują prawa oraz zobowiązania Klienta i AUTOINTEX INC. Porady i informacje niezwiązane z instrukcjami zaakceptowanymi przez AUTOINTEX INC. są udzielane bezpłatnie i bez ponoszenia odpowiedzialnościza ich skutki. Doradztwo jest przeznaczone wyłącznie dla Klienta i nie może być udostępnione żadnej innej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody.
 3. ROSZCZENIA WOBEC INNYCH

Niniejsze Warunki obowiązują również w przypadku jakichkolwiek roszczeń wobec pracownika, agenta lub niezależnego wykonawcy zatrudnionego przez AUTOINTEX INC. W celu wykonania jakiegokolwiek transportu związanej z tym usługi dla towarów Klienta, niezależnie od tego, czy roszczenia te są oparte na umowie lub czynach niedozwolonych, a łączna odpowiedzialność firmy AUTOINTEX INC. i wszystkich takich osób nie powinny przekraczać ograniczeń odpowiedzialności w tych warunkach. Dla celów niniejszego oświadczenia AUTOINTEX INC. działa jako agent dla wszystkich osób, które mogą sankcjonować taką agencję w dowolnym późniejszym czasie.

 1. ROLA AGENTA

Działając jako agent, AUTOINTEX INC. Działa wyłącznie w imieniu Klienta, angażując się w usługi osób trzecich na zwykłych warunkach, na których osoby trzecie oferują takie usługi w zakresie przewozu, przechowywania, pakowania lub obsługi jakiejkolwiek innej usługi w związku z nimi, ustanawiając w ten sposób bezpośrednią umowę między Klientem a dostawcą takich usług, którą Klient może egzekwować jako nadrzędną, niezależnie od tego, czy Klient został wskazany w umowie. AUTOINTEX INC. na żądanie Klienta przekaże dowody wszelkich umów zawartych w jego imieniu.

 1. USŁUGI WYMAGAJĄCE SPECJALNYCH USTALEŃ

Klient musi udzielić instrukcji AUTOINTEX INC na piśmie, w z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem oferty na towary do magazynowania lub transportu, jeżeli AUTOINTEX INC. zostanie poproszony o:

 1. Umówienie czasu odjazdu lub przyjazdu towarów przed konkretnymi datami;
 2. Ustalenie przewozu, przechowywania lub obsługi towarów osobno od innych towarów;
 3. Ustalenie transportu towarów, które mogą mieć wpływ na inne towary, lub mogą zawierać szkodniki lub pestycydy;
 4. Złożenie deklaracji wartości lub specjalnego oprocentowania dostawy do dowolnego przewoźnika lub terminalu;
 5. Ustalenie bezpośredniego przewoźnika lub agentów dostawy do przechowywania towarów do momentu zapłaty jakiejkolwiek kwoty lub do wydania dokumentu;
 6. Organizacja transportu towarów o wyjątkowej wartości, towarów luksusowych, waluty, zbywalnych instrumentów lub papierów wartościowych wszelkiego rodzaju, metali szlachetnych lub kamieni; lub jakichkolwiek innych porównywalnych ładunków. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu nie akceptuje takich instrukcji, AUTOINTEX INC. musi niezwłocznie powiadomić o tym Klienta za pomocą wszelkich środków komunikacji wykorzystywanych w zwykłym obrocie gospodarczym. Jeśli nadal korzysta z usług AUTOINTEX w odniesieniu do rozważanego transportu, Klient przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z niewykonaniem takich instrukcji, niezależnie od tego, czy spowodowało to zaniedbanie AUTOINTEX, czy też przyczyniło się do tego.
 7. OGÓLNE OBOWIĄZKI AUTO INTEX
 8. AUTOINTEX INC. dołoży wszelkich starań w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań, w tym wyboru i instrukcji stron trzecich, które świadczą usługi świadczone w imieniu Klienta.
 9. AUTOINTEX INC. zorganizuje transport i wszelkie związane z nim usługi w rozsądnym czasie po otrzymaniu instrukcji Klienta.
 10. Jeśli ma uzasadnione podstawy do odstąpienia od którejkolwiek z instrukcji Klienta, AUTOINTEX INC. Może to zrobić bez uprzedniej zgody Klienta, ale musi działać z należytym uwzględnieniem interesów Klienta i jak najszybciej powiadomić Klienta o swoich działaniach i wszelkich dodatkowych opłatach z tego wynikających.
 11. OGÓLNE OBOWIĄZKI KLIENTA
 12. Uznaje się, że Klient jest kompetentny i ma wystarczającą wiedzę na temat spraw mających wpływ na umowę o prowadzeniu działalności, w tym na warunki zakupu i sprzedaży, potrzebę ubezpieczenia i zakres pokrycia dostępnego dla rodzaju towarów objętych przetargiem , potrzeba staranności, aby nie przekazywać wirusów za pomocą komunikacji elektronicznej, konieczność poufnego przetwarzania informacji dotyczących towarów o wysokiej wartości oraz wszystkie inne sprawy z tym związane.
 13. Klient gwarantuje, że wszelkie informacje zawarte w jakichkolwiek danych dotyczą ogólnego i niebezpiecznego charakteru Towarów, ich opisu, kodów kreskowych, znaków, liczby, wagi, rozmiaru i ilości Towarów, dostarczonych przez Klienta lub w jego w imieniu, był dokładny i kompletny w czasie, gdy Towary zostały przejęte przez AUTOINTEX INC. lub jakąkolwiek stronę trzecią, którą Spedytor zaangażował. Klient zobowiązuje się ponadto do niezależnego potwierdzenia takich danych na żądanie AUTOINTEX.
 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA ZA TOWARY OPAKOWANE I ZŁOŻONE DO KONTENERA
 15. Z wyjątkiem przypadków, w których AUTOINTEX INC. zaakceptował instrukcje dotyczące przygotowania, pakowania, sztauowania, etykietowania lub znakowania towarów, Klient gwarantuje, że wszystkie towary są właściwie i odpowiednio przygotowane, zapakowane, przechowywane, etykiety i oznakowania Klienta są odpowiednie do autoryzacji wszelkich operacji lub transakcji mających wpływ na towary i cechy towarów.
 16. O ile AUTOINTEX INC. nie zaakceptował instrukcji zorganizowania lub załadunku jednostki transportowej przez swoich pracowników, Klient gwarantuje, że:
 17. Jednostka transportowa została prawidłowo i fachowo załadowana;
 18. Transport nadaje się do przewozu w lub na jednostce transportowej; i
 19. Jednostka transportowa jest w odpowiednim stanie, aby przewozić załadowane towary (z wyjątkiem takiego zakresu, w jakim AUTOINTEX INC. zatwierdził przydatność jednostki transportowej).
 20. OFERTY I FAKTUROWANIE
 21. AUTOINTEX INC. Nie pełni roli głównego zobowiązanego, dostarczając stałą ofertę cenową lub fakturę. Klient przyjmuje do wiadomości, że różnica między kwotami należnymi osobom trzecim zachowanym w celu wykonania instrukcji Klienta i cena reprezentuje zysk brutto AUTOINTEX INC za jego usługi. Klient zgadza się, że AUTOINTEX INC. jest agentem zgodnie z punktem 1, w którym Klient:
 22. akceptuje stałą ofertę cenową,
 23. w ciągu piętnastu dni od otrzymania przedmiotu faktury na rzecz AUTOINTEX INC. nie wnosi sprzeciwu wobec naliczania stałej ceny za swoje usługi.
 24. Oferty są podawane na podstawie natychmiastowej akceptacji i podlegają wycofaniu lub zmianie. O ile nie podano inaczej w ofercie AUTOINTEX INC., może, po akceptacji, zmienić notowania lub opłaty po zawiadomieniu w przypadku zmian poza kontrolą AUTOINTEX INC, w tym zmian kursów wymiany, stawek frachtu, dopłat przewoźnika lub jakichkolwiek opłat mających zastosowanie do towarów.
 25. TRANSPORT ZA POBRANIEM

Po przyjęciu lub rozpatrzeniu towaru po otrzymaniu instrukcji od odbiorcy lub innej osoby, Klient ponosi odpowiedzialność za to samo, jeżeli nie zostanie zapłacona na jego koszt należność przez takiego Odbiorcę lub inną osobę w chwili odebrania towaru, gdy jest to konieczne.

 1. NAGŁE WYPADKI LOSOWE / NIEODEBRANIE DOSTAWY

Jeśli wystąpią zdarzenia lub okoliczności, w tym brak odbioru dostawy przez Klienta, które wpływają na wykonanie zlecenia dla Klienta, AUTOINTEX INC. podejmie wszelkie stosowne kroki w celu uzyskania dalszych instrukcji Klienta. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie otrzyma na czas instrukcji, AUTOINTEX INC. Może

 1. Przechować towary na wyłączne ryzyko i koszt Klienta, lub
 2. Sprzedać towary natychmiast i bez uprzedzenia oraz zatrzymać wszelkie wpływy netto na rachunek Klienta lub
 3. Upoważnić dowolną osobę trzecią do rezygnacji z przewozu i udostępnienia Towarów lub ich części Klientowi w miejscu, które jest uzasadnione w danych okolicznościach.
 4. UBEZPIECZENIE
 5. Klient winien przekazać AUTOINTEX INC. instrukcje na piśmie w celu zawarciaubezpieczenia swoich towarów w rozsądnym czasie przed przetargiem na towary do magazynowania lub transportu. AUTOINTEX INC. może postępować według tych instrukcji, deklarując wartość towarów w ramach otwartej polityki ładunków morskich, wykupionej przez AUTOINTEX INC., i na żądanie, dostarczyć certyfikat lub deklarację ubezpieczenia lub inny dowód ubezpieczenia. Objęcie ubezpieczeniem zadeklarowanych towarów podlega warunkom polisy. AUTOINTEX INC. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Klient z jakiegokolwiek powodu nie odzyska straty w całości lub w części od ubezpieczyciela w ramach polisy, nawet jeśli składka pobierana przez ubezpieczyciela jest inna niż opłaty AUTOINTEX INC na rzecz Klienta.
 6. POWIADOMIENIE O ROSZCZENIACH

Klient we własnym imieniu iw imieniu Właściciela towarów powiadomi AUTOINTEX INC. na piśmie o wszelkich roszczeniach zaistniałych w wyniku

 1. utraty i / lub uszkodzenia towaru w ciągu 45 dni od zakończenia dostawy lub tranzytu,
 2. opóźnienia w dostawie lub braku dostawy w ciągu 45 dni od daty planowanego dostarczenia towaru,
 3. w każdym innym przypadku, w ciągu 60 dni od zdarzenia będącego podstawą roszczenia.

Jeśli roszczenie nie było możliwe do wykrycia w wyniku podjętych w tym celu nalezytych kroków w stosownym okresie, Klient musi niezwłocznie powiadomić o otrzymaniu informacji o zdarzeniach, które mogą spowodować roszczenie. Jeśli zawiadomienie nie zostanie złożone zgodnie z tą przyczyną, roszczenie ulega przedawnieniu i nie można wytoczyć powództwa przeciwko AUTOINTEX INC.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odszkodowanie za wszelkie roszczenia, za które odpowiedzialność ponosi AUTOINTEX INC., w żadnym wypadku nie może przekroczyć 2 SDR za kilogram masy brutto towarów, które są przedmiotem roszczenia. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych warunków niniejszych lub innych zabezpieczeń dostępnych dla Auto Intex Inc, AUTOINTEX INC. w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub właściciela za

 1. Stratę następczą lub pośrednią, w tym utratę rynku zbycia, z wyjątkiem przypadków określonych w paragrafie b);
 2. Utratę, uszkodzenie lub straty pośrednie lub wynikowe spowodowane opóźnieniem lub brakiem kontroli nad transportem towarów w kwocie przekraczającej dwukrotność różnicy między opłatami zafakturowanymi przez Auto Intex Inc a kwotami zapłaconymi przez AUTOINTEX INC osobom trzecim za inne usługi transportowe związane z tymi towarami;
 3. Kwoty przekraczające maksymalny możliwy do odzyskania 75 000 SDR na transakcję.
 4. ODSZKODOWANIE

Klient zabezpieczy odszkodowawczo AUTOINTEX INC. przed wszelkimi obowiązkami, podatkami, płatnościami, karami, kosztami, stratami, roszczeniami i zobowiązaniami, w tym wszelkimi zobowiązaniami do zabezpieczenia jakiejkolwiek innej osoby przed roszczeniami wobec innej osoby występującej w imieniu Klienta lub Właściciela

 1. W tym przypadku AUTOINTEX INC. może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nastało to w wyniku zaniedbania lub naruszenia obowiązków AUTOINTEX INC., lub
 2. W przypadku przekroczenia odpowiedzialności umowy z AUTOINTEX INC. zgodnie z niniejszymi Warunkami, wynikającej lub związanej z działaniami AUTOINTEX INC. związanej z jakąkolwiek usługą, do której mają zastosowanie niniejsze Warunki;
 3. EGZEKUCJA REKOMPENSATY I WZAJEMNE ROSZCZENIA

Klient zapłaci na rzecz AUTOINTEX INC w gotówce, lub w inny sposób uzgodniony, wszystkie kwoty niezwłocznie, gdy są należne bez pomniejszenia lub zawierania jakichkolwiek dodatkowych ogód z powodu jakichkolwiek roszczeń, roszczeń wzajemnych lub potrąceń,

 1. PRAWO ZATRZYMANIA TOWARU I PRAWO ZASTAWU

Wszystkie towary (i dokumenty związane z towarami) podlegają szczególnemu i ogólnemu zastawowi i prawu zatrzymania za środki pieniężne należne albo z tytułu takich towarów, albo za jakiekolwiek szczególne lub ogólne saldo lub inne należne środki pieniężne, czy to należne, czy nie, przez Klienta, nadawcę, odbiorcę lub właściciela towarów do AUTOINTEX INC. Jeśli środki te pozostają niezapłacone przez 28 dni po AUTOINTEX INC., wysyła zawiadomienie o wykonywaniu swoich praw do tych osób za pomocą wszelkich komunikatów uzasadnionych okolicznościami, towary mogą być sprzedawane na podstawie umowy prywatnej lub w inny sposób według uznania AUTOINTEX INC., a wpływy netto zastosowane są z tytułu należnych środków pieniężnych. AUTOINTEX INC. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek braki lub zmniejszenie wartości otrzymanej w związku ze sprzedażą towarów, ani nie będzie zwolniony z odpowiedzialności tylko dlatego, że towary zostały sprzedane.

 1. PRZEDAWNIENIE

AUTOINTEX INC., o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zostanie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niniejszych Warunków, chyba że wniesienie pozwu nastąpi w ciągu 9 miesięcy od

 1. daty dostawy Towarów w przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru, lub
 2. data dostarczenia Towaru w przypadku roszczeń z tytułu opóźnienia w dostawie lub utraty towarów.

W odniesieniu do strat lub szkód innych niż utrata lub uszkodzenie towarów, okres 9 miesięcy liczy się od momentu wystąpienia działania lub zaniechania działania przez AUTOINTEX INC.

 1. WYNAGRODZENIE ZWYCZAJOWE OTRZYMANE PRZEZ OSOBY TRZECIE

AUTOINTEX INC. jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia i zachowania wynagrodzenia wszystkich pośredników płaconych przez przewoźników, prowizji, dodatków na dokumentację, zysków z wymiany walut i innych wynagrodzeń wypłacanych przez osoby trzecie zgodnie z prawem zwyczajowym w handlu.

 1. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy wykorzystywały komunikację elektroniczną do zawierania transakcji w całości lub w części, jakakolwiek komunikacja taka zostanie wywołana skutkiem prawnym zgodnie z postanowieniami (o ile mogą być stosowane) Ustawy o jednolitym handlu elektronicznym zatwierdzonej przez Kanadyjską Jednolitą Konferencję Prawną. W przeciwnym razie niniejsze Warunki podlegają prawu prowincji Quebec. Akceptując usługi świadczone na podstawie niniejszych Warunków, Klient nieodwołalnie potwierdza wyłączną jurysdykcję sądów tej prowincji.